Visualització de contingut web

La Cooperació Valenciana

Una Cooperació Valenciana al Desenvolupament Sostenible compromesa amb l'Agenda 2030

La cooperació valenciana al desenvolupament sostenible, com a política pública de la Generalitat Valenciana, comprèn el conjunt d'actuacions i recursos, que es posen al servei dels pobles més desfavorits, en països empobrits, des d'un enfocament de gènere, de drets humans i de drets de la infància, contribuint d'aquesta manera, a l'erradicació de la pobresa, el desenvolupament humà, econòmic i social, la defensa dels drets humans i unes relacions internacionals basades en la justícia. Així mateix, comprèn les actuacions d'educació per a la ciutadania global i sensibilització social per al foment de la solidaritat.

 

Què és la Cooperació Valenciana al Desenvolupament Sostenible?

És Global

Alineada amb l'Agenda 2030 com a base per a la coherència de les polítiques i per a la definició dels instruments de cooperació.

Situa els Objectius de Desenvolupament Sostenible en l'horitzó estratègic de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament Sostenible.

Es posa, com a política pública de la Generalitat, al servei dels pobles més desfavorits, en països empobrits, des d'un enfocament de Gènere, de Drets Humans i de Drets de la Infància.

És Transparent

Promou la cultura de l'avaluació i la gestió del coneixement dels processos avaluatius per la seua potencial contribució a la millora del sistema de la cooperació i les seues actuacions.

Reforça la transparència com a base de la rendició de comptes de les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament.

Considera que el coneixement és essencial per a millorar la qualitat de les actuacions (avaluacions, aprenentatges)

És Participativa.

Considera la política de cooperació al desenvolupament com una dimensió fonamental de la salut democràtica de la Comunitat Valenciana.

Facilita la implicació activa de la ciutadania a través de l'educació per a la ciutadania global que afavorisca capacitats perquè cada ciutadà i ciutadana siga conscient de la seua pertinença a una comunitat local i global, es comprometa activament en la construcció d'un món més just i sostenible, contribuint a erradicar la injustícia i la pobresa, i a incrementar el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Implica a les ONGD, i a tots els agents, actors i societat civil valenciana en l'elaboració, desenvolupament i avaluació de les polítiques i actuacions de cooperació.

És Inclusiva

Afavoreix la coordinació i la complementarietat entre els múltiples actors de la cooperació al desenvolupament.

Fomenta el consens i reforça les aliances entre els agents i sectors implicats en la cooperació al desenvolupament.

Centra l'estratègia de prioritats geogràfiques en un model basat en els principis de diferenciació i concentració territorial entorn de les 5p: Planeta, Persones, Prosperitat, Pau i Aliances, que han de reconèixer i inspirar la política de cooperació.

És Multidimensional

Proposa un enfocament integrat d'actuació sobre la base de 3 dimensions interrelacionades: la inclusió social, el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat mediambiental.

L'enfocament de Gènere i de Drets Humans s'incorpora en totes les actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament.