Visualització de contingut web

Inscripció

Informació bàsica sobre protecció de dades

Nom de l'activitat de tractament:

Sol·licitud d'inscripció a activitats formatives en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.
Responsable del tractament:
Conselleria de Participació, Tranparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
Finalitat del tractament:
Gestió de sol·licituds per a la inscripció a las Jornadas «Pau, drets humans i justícia global: la construcció de la pau des d'una perspectiva local-global».
 
La base Jurídica per al tractament de dades personals serà l'article 6.1 del Reglament General de Protecció de Dades: «l'interessat dóna el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a una o diverses finalitats específiques».
Destinataris de les dades:
El tractament de les dades personals serà realitzat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per a les finalitats específiques indicades. No es realitzarà cessió de dades a altres entitats.
Tranferències internacionals de dades:
No està previst fer transferències internacionals de dades.
Termini de conservació de les dades:
Les dades es conservaran durant 3 mesos a partir de la finalització de l'activitat per a la finalitat de la qual es recullen les dades personals.
Drets de les persones interessades:
La persona interessada tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seua retirada.
 
La persona interessada tindrà també dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, a la rectificació o supressió d'aquestes, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix, o a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, per mitjà d'un escrit que siga conforme al que s'indica a la Política de Protecció de Dades, disponible en la següent direcció web: 
 
 
Els drets de la persona interessada podran exercir-se davant la Sotssecretaria de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, situada en el Passeig de l'Albereda, 16, 46010 València, adreça de correu electrònic: adminsegtrans@gva.es
 
La Generalitat Valenciana disposa d'una guia de procediment, així com d'un tràmit telemàtic en la seua seu electrònica, per a l'exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició del tractament. La guia i el tràmit telemàtic estan disponibles en la següent adreça web:
 
Reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:
Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o que no se'ls ha atés degudament en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, a través de la pàgina web: https://www.aepd.es/
Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat:
Passeig de l'Alberda, 16. 46010 València
Correu electrònic: dpd@gva.es
 
 
Formulari de sol·licitud d'inscripció

*Les places per a la modalitat d'assistència presencial són limitades. En cas necessari, la selecció de participants es realitzarà atenent els criteris de (1) representativitat en l'àmbit de la pau i els drets humans de l'entitat o institució de pertinença i (2) ordre d'entrada de la sol·licitud d'inscripció.

Prova de verificació