Fitxa de recollida d'informació per al seguiment d'indicadors d'avaluació del V pla director. formulari projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament

Formulari Projectes

1. TITULARS DE DRETS

Nº de personas titulares de derechos directamente involucradas:

Núm. de persones titulars de drets indirectament involucrades:

Desagregació de la població per edats (%) sobre el total de persones titulars de drets directament involucrades:

Desagregació per tipus de població (%) sobre el total de persones titulars de drets directament involucrades:

2. CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE SEGONS ELS EIXOS I ESTRATÈGIES DEL PLA DIRECTOR

Contribució 1

Contribució 2

3. ENFOCAMENTS TRANSVERSALS

4. ENFOCAMENT ESTRATÈGIC

En cas afirmatiu, proporciona informació sobre les següents qüestions

Prova de verificació
 

Visualització de contingut web

Informació bàsica sobre protecció de dades

Nom de l'activitat de tractament: Recollida d'informació per al seguiment d'indicadors d'avaluació del V Pla Director..

Responsable del tractament: Conselleria de Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge.

Finalitat del tractament: Gestió de dades de projectes de cooperació al desenvolupament per al seguiment d'indicadors d'avaluació del V Pla Director.

La base Jurídica per al tractament de dades personals serà l'article 6.1 del Reglament General de Protecció de Dades: «l'interessat dóna el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a una o diverses finalitats específiques».

Destinataris de les dades: El tractament de les dades personals serà realitzat per la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per a les finalitats específiques indicades. No es realitzarà cessió de dades a altres entitats.

Tranferències internacionals de dades: No està previst fer transferències internacionals de dades.

Termini de conservació de les dades: Les dades es conservaran durant 3 mesos a partir de la finalització de l'activitat per a la finalitat de la qual es recullen les dades personals.

Drets de les persones interessades: La persona interessada tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seua retirada.

La persona interessada tindrà també dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, a la rectificació o supressió d'aquestes, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix, o a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, per mitjà d'un escrit que siga conforme al que s'indica a la Política de Protecció de Dades, disponible en la següent direcció web:

http://participacio.gva.es/documents/162282364/168477099/Pol%C3%ADtica+protecci%C3%B3%20dades+GVA.pdf/ b4e06044-f313-44ef-9a18-d209e7d109ad

Els drets de la persona interessada podran exercir-se davant la Sotssecretaria de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge.

La Generalitat Valenciana disposa d'una guia de procediment, així com d'un tràmit telemàtic en la seua seu electrònica, per a l'exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició del tractament. La guia i el tràmit telemàtic estan disponibles en la següent adreça web:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp

Reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o que no se'ls ha atés degudament en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, a través de la pàgina web:

https://www.aepd.es/

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat:

Passeig de l'Alberda, 16. 46010 València

Correu electrònic: dpd@gva.es

web: www.participacio.gva.es/dpd

Done el meu consentiment per al tractament de les meues dades personals, per a la finalitat específica de la gestió d'indicadors per al seguiment del V Pla Director.